Представяне

NIKMAR CONSTRUCTION е създадена през 1998 г. с основен предмет на дейност строителство, продажба и дистрибуция на материали за строителството. NIKMAR CONSTRUCTION е вписана в Централния професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България и съгласно издадените удостоверения за вписване има право да изпълнява следните обекти:

-Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения -  за строежи от първа до пета категория.

-Първа група  - за строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“; т.4, буква „Е“ и т.5, буква „Е“–  реставрация, консервация, експониране и ремонтни дейности по обекти недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии;  недвижими културни ценности с категория "местно значение"; недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение".

-Втора група - строежи от транспортната инфраструктура- за строежи от първа до четвърта категория.

-Трета група - строежи от енергийната инфраструктура - за строежи от втора и трета категория.

-Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, проектиране и изграждане на ВиК мрежи и системи, водни цикли и пречиствателни станции за отпадни води, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци; доставка на специализирано оборудване за депа и ПСОВ;  фирмата изпълнява рекултивация на съществуващи депа за битови отпадъци, изграждане на нови, включително и проектиране и изграждане на системи за компостиране - за строежи от първа до четвърта категория.

 NIKMAR CONSTRUCTION е внедрила следните системи, за които са издадени сертификати:

 Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.

 Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004

 Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO BS OHSAS 18001:2007

Издадените сертификати са с обхват: Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитаця на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Проектиране и изграждане на пречиствателни
съоръжения за отпадни води и ВиК системи.
 Продажба на строителни материали.

NIKMAR CONSTRUCTION
  притежава Сертификат за работа с класифицирана информация, издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията, за ниво на класификация "Поверително". Фирмата има и изградена регистратура за работа с класифицирана информация.