Дейности

Екипът на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД се отнася сериозно към качественото изпълнение на строителните дейности, сигурност и безопасност в процеса на работа, упоритост към осъществяване на набелязаните целите, прецизност към детайлите, постоянен и своевременен контрол, от началото на изпълнение на проекта, до неговата пълна реализация, поддържане на коректни отношения с нашите клиенти, лоялност в работата и отговорност към поетите ангажименти, както и постоянно усъвършенстване.

Строителна фирма „Никмар Кънстракшън“ ЕООД извършва следните дейности:

 • Инженеринг (проектиране и строителство)
 • Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения;
 • Цялостно изграждане на производствени, административни, обществени и жилишни сгради;
 • Строежи недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение”, както и сгради в границите на охранителните зони на археологическите резервати, извън урбанизираните теротории. Строежи недвижими културни ценности с категория „местно значение. Строежи недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение”;
 • Консервация, реставраци и експониране на обекти- недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение;
 • Строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали;
 • Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и пътища и съоръжения към тях;
 • Изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитаця на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи;
 • Строежи от енергийната и благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;
 • Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води;
 • Проектиране и изграждане на бензиностанции, модулни газостанции, резервоари за твърдо гориво, модули за светло тяло, фотоволтаични инсталации и др.;
 • Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите- корекции на реки, възстанивяване и укрепване на диги, изгребване наносни отложения и почистване с цел осигуряване на проводимостта на водни обекти и др.
 • Организиране и извършване на комплексни строително ремонтни и довършителни работи.
 • Изпълняване на външно и вътрешно саниране на сгради.
 • Полагане на всички видове облицовки и настилки.
 • Монтаж на пълно оборудване на бани и санитарни помещения.
 • Продажба на строителни материали;
 • Цялостно изграждане на ОвК, Ел. и ВиК системи.
 • Ремонт на покриви,хидро и топлоизолации.
 • Изграждане и оборудване на спортни площадки и съоръжения.
 • Безплатен оглед и консултантска помощ.
 • Изготвяне на оферти и идейни проекти.
 • Организация и цялостно изпълнение на строителния проект с екип от висококвалифицирани строителни инженери, при спазване на всички технологични изисквания за качествен продукт и използване на собствена механизация.
 • Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки и строителен график, гарантиращ интересите на възложителя и сроковете за изпълнение.
 • Прилагане на високи професионални стандарти при осигуряване качеството на продукта, безопасността на обекта и опазването на околната среда.