Удостоверения

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД е вписана в централния професионален регистър към камарата на строителите в България. Ние притежаваме следните удостоверения и сертификати, както следва:

  • Удостоверение №TV11169 – първа група, строежи по чл.137, ал. 1, т. 1, б. “М”, т. 4, б. “Е” и т. 5, б. “Е”’
  • Удостоверение № I – TV 018384 – първа група, строежи от първа до пета категория
  • Удостоверение № II – TV 005403 – втора група, от първа до четвърта категория;
  • Удостоверение № III – TV 006206 – трета група, от първа до пета категория;
  • Удостоверение № IV – TV 008837 – четвърта група, от първа до пета категория;
  • Сертификат БДС EN ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. ISO 14001:2015е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта. ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни.
  • Сертификат БДС EN ISO 9001:2015
Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.
  • Сертификат BS OHSAS 18001:2007
BS OHSAS 18001:2007 e международно признат стандарт, който е разработен с цел да се извършва сертификация от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него.