Представяне

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД е създадена през 1998 год. с основен предмет на дейност строителство, продажба и дистрибуция на материали за строителството. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България и съгласно издадените удостоверения за вписване има право да изпълнява следните обекти:

  • Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – за строежи от първа до пета категория.
  • Първа група – за строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“; т.4, буква „Е“ и т.5, буква „Е“– реставрация, консервация, експониране и ремонтни дейности по обекти недвижими културни ценности с категория “световно значение” и “национално значение”, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии; недвижими културни ценности с категория “местно значение”; недвижими културни ценности с категория “ансамблово значение” и “за сведение”.
  • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура- за строежи от първа до четвърта категория.
  • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – за строежи от първа до пета категория.
  • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, проектиране и изграждане на ВиК мрежи и системи, водни цикли и пречиствателни станции за отпадни води, проектиране и изграждане на депа за битови отпадъци; доставка на специализирано оборудване за депа и ПСОВ; фирмата изпълнява рекултивация на съществуващи депа за битови отпадъци, изграждане на нови, включително и проектиране и изграждане на системи за компостиране – за строежи от първа до пета категория.

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД е внедрила следните системи, за които са издадени сертификати

  • Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015
  • Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015
  • Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007

Издадените сертификати са с обхват: Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитаця на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи. Продажба на строителни материали.

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД притежава удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация до ниво на класификация „Поверително“, както и регистратура за обработка и съхранение на класифицирана информация, даваща и възможност да изпълнява обекти, засягащи националната сигурност. Служителите на фирмата разпалагат с персонални удостоверения за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“. „Никмар Кънстракшън“ ЕООД е включена в базата данни на
кандидатите за участие в международни процедури на НАТО и от създаването си до сега има опит в изпълнение на такъв тип обекти.